Ekspertyzy i opinie techniczne
czytaj dalej
Wykonujemy opinie techniczne , które opisują stan przedmiotu opinii i zalecenia dot. dalszego z nim postępowania.

Opinia techniczna określa, analizuje i interpretuje stan projektowy lub rzeczywisty obiektu budowlanego, albo jego elementów i formułuje wnioski dot. dalszych zamierzeń w odniesieniu do przedmiotowego obiektu. Wnioskiem opinii może być np. konieczność opracowania kspertyzy. Wiodącym celem opinii jest ocena analizowanego stanu na tle obowiązujących przepisów prawnych i technicznych.
Wykonujemy ekspertyzy techniczna , które określająstan przedmiotu ekspertyzy oraz przyczyny i środki zaradcze.

Ekspertyza techniczna to studium przyczynowo - skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. Analizuje zdarzenie opierając się o rzeczywisty stan obiektu i jego elementów składowych. Zawiera dokumentację i ocenę zjawisk zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego. Obejmuje systematykę oraz inwentaryzację uszkodzeń i niezbędne badania elementów i materiałów.
Zawiera analizę obliczeniową, ocenę rozwiązań technologicznych i określa związki przyczynowo-skutkowe ocenianego zdarzenia. Formułuje wnioski stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy.
Podstrony na skróty
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry