Kilka słów o historii
O naszym związku
czytaj dalej
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, w skrócie PZITB, kontynuator Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934 r., jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów i techników oraz studentów. Zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi i społecznymi swoich członków.
Działalność Oddziału Warszawskiego PZITB skupia się obecnie na takich głównych celach, jak:
 • działalność szkoleniowa w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników budownictwa, w tym szkolenia z wykorzystaniem funduszy unijnych; na tę działalność składają się w szczególności kursy przygotowujące do egzaminów na uprawnienia budowlane, odczyty, wykłady, wycieczki techniczne , konkursy, szkolenia i warsztaty dotyczące nowych materiałów, technologii i techniki budowlanych; m. in. Jest organizowana ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna w Spale oraz warsztaty inżynierskie w Puławach i Gdańsku,
 • współuczestnictwo w organizacji konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz na najlepsze prace naukowo-badawcze i rozwojowe w Instytucie Techniki Budowlanej,
 • udzielanie rekomendacji przedsiębiorstwom w zakresie projektowania i wykonawstwa,
 • współpraca z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
 • konsultacje społecznej prac sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i polityki Regionalnej w Sejmie RP,
 • udział w opiniowaniu tez opracowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego,
 • bezpłatne porady techniczne dla ludności Warszawy,
 • integracja środowiska przez coroczne spotkania aktywu Oddziału, współuczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez koła oraz jednostki organizacyjne Oddziału.
Podstrony na skróty
Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu Członków. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest podnoszenie kwalifikacji
zawodowych Członków i promocja wiedzy o inżynierii budowlanej wśród społeczeństwa.
Jednostkami organizacyjnymi Oddziału PZiTB w Warszawie są:
 • Biuro Oddziału,
 • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej,
 • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Inżynierii Procesów Budowlanych,
 • Sąd Polubowny.

Merytoryczna działalność Oddziału Warszawskiego jest realizowana przez Koła Zakładowe, m.in. działające przy Instytucie Techniki Budowlanej, WACETOB-ie, Prochemie, Politechnice Warszawskiej, Ośrodku Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej. Szczególne miejsce w Oddziale zajmuje Koło Seniorów. Na uwagę zasługują aktywność Kół Młodych przy Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Koła należące do Oddziału Warszawskiego PZITB znajdują się także w Ciechanowie, Pruszkowie, Pułtusku i Siedlcach.

Na podkreślenie zasługuje liczny udział działaczy Oddziału w różnych organach Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w pracach Zarządu Głównego i jego Komitetów, a także w pracach Komitetu Organizacyjnego oraz Sadu Konkursu PZITB "Budowa Roku".

Kilka słów o naszej historii:

Za początek Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, przyjęto 4 maja 1934 r. Wtedy to odbył się zjazd założycielski PZIB z udziałem 150 uczestników. Wobec niezbyt licznej wówczas grupy aktywnie działających członków przyjęto, że Zarząd Główny pełnić będzie jednocześnie funkcję Zarządu Oddziału Warszawskiego. Przy dużym udziale działaczy Oddziału organizowano zjazdy naukowe i organizacyjne, a także I Kongres Inżynierów Polskich w 1937 r. we Lwowie, w którym uczestniczyło 2200 inżynierów z 14 stowarzyszeń.

Na III Zjeździe w 1937 r., wobec zwiększenia liczby członków do 357, Oddział Warszawski został oddzielony od Zarządu Głównego, współpracując nadal ściśle i obsadzając całe prezydium ZG, z wyjątkiem prezesa.

Poza normalną działalnością Oddział zajmował się sprawami obronności Warszawy, powołując w 1939 r. Komisję Obrony Przeciwlotniczej z przewodniczącym Józefem Szychowskim i zastępcą Wiktorem Srowskim. Komisja współpracowała z Zarządem Miasta st. Warszawy przy przygotowaniu obrony miasta, do której zgłosiło się 110 członków Oddziału. Z chwilą wybuchu wojny działalność PZIB została zawieszona, a z momentem kapitulacji Warszawy – zeszła do podziemia.

Większość członków PZIB brała udział w wojnie 1939 r., jako oficerowie rezerwy. Straty dla całego PZIB, grupującego w 1939 r. 810 członków, szacuje się po Powstaniu Warszawskim i zakończeniu wojny na 45%, a dla Warszawy na 60%. Działalność członków i Zarządu Oddziału w tym czasie rozpadła się na szereg ognisk tworzonych w różnych warunkach. Istotną rolę odegrała grupa techniczna utworzona z członków Oddziału przy sztabie powołanym przez prezydenta Stefana Starzyńskiego. Działalność tej grupy trwała do końca 1939 r. i polegała na doraźnej pomocy przy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, usuwaniu gruzów, budowie schronów i barykad, a także ewidencjonowaniu strat w budynkach i urządzeniach miejskich.

W latach okupacji niemieckiej Zarząd Oddziału organizował działalność konspiracyjną członków, a szczególnie chlubną kartę w tych zapisała formacja Armii Krajowej o kryptonimie ,,Ciągnik”, rozwijająca się na bazie PZIB i rozprzestrzeniająca swą działalność na resztę kraju. Dokonywano wywiadów technicznych dla celów dywersyjnych Armii Krajowej, inwentaryzowano urządzenia techniczne, zakłady produkcyjne, umocnienia, komory minowe, konstrukcje saperskie i inne. Jeszcze w czasie działań wojennych organizacja ,,Ciągnik” podjęła prace nad opracowaniem programów odbudowy zniszczeń. Prace te były kontynuowane po upadku Powstania Warszawskiego w Milanówku, gdzie znalazła się część wypędzonych z Warszawy działaczy. Pozwoliło to na planowe przystąpienie do odbudowy miasta bezpośrednio po II wojnie światowej.

Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Czasopismo stworzone przez inżynierów i budowlańców
redagowane dla inżynierów i budowlańców.
Czasopismo: Przegląd budowlany
Czasopismo stworzone z myślą o nowo
powstających rozwiąaniach dla budowlanców
Nagroda: Budowa Roku
Nasz związek co roku jest inicjatorem nagrody: Budowa Roku.
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry