czwartek 13.08.2020 17:16
BIEŻĄCA LEGISLACJA
czytaj dalej
Obecnie w legislacji znajdują się 5 projektów ustaw, które będą zmieniać w najbliższym czasie ustawę prawo budowlane, trzy z nich mają w planach wejść we wrześniu oraz 4 projekty Rozporządzeń


Śledźcie Nas na bieżąco będziemy aktualizować materiały i je omawiać.

Obecnie w legislacji znajdują się 5 projektów, które będą zmieniać w najbliższym czasie  ustawę prawo budowlane, dwa z nich mają w planach wejść we wrześniu.

Projekty ustaw:

- umożliwiają elektroniczne złożenie wniosku wraz z załącznikami - zakładane wejście w życie stosownych przepisów - wrzesień 2020 r.

ułatwienie realizacji przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe 

Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy 

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw 

-  uwzględniające udział wykonawcy robót w procesie budowlanym, określenie obowiązków i roli wykonawcy w procesie budowlanym w akcie prawnym regulującym udział w tym procesie pozostałych istotnych jego uczestników  

 

Obecnie w legislacji znajdują się również rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  - III kwartał 2020 r.

(Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z 13 lutego 2020 r., dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane, tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963), zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w brzmieniu nadanym ustawą z 13 lutego 2020 r., jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy,o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzoru protokołu  obowiązkowej kontroli  - będzie określało wzór protokołu pokontrolnego z przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanegoobowiązkowej kontroli budowy z uwzględnieniem nowych wymagań.

Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 

Śledźcie Nas na bieżąco będziemy aktualizować materiały i je omawiać również na PRAWO BUDOWLANE 2020 - UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE

Najnowsze wpisy
Szkolenia
KURS NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Kurs o/w PZITB, o/w SEP, o/w PZITS przygotowujący do egzaminu Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa<br /> <br /> Terminy: 23-24.04.2022 07-08.05.2022 21-22.05.2022...
wtorek 22.09.2020 06:48
czytaj więcej
Sprzedaż
KUP PORADNIK PRAWO BUDOWLANE 2020 - UCZMY SIĘ WSPÓLNIE
Trwa sprzedaż PORADNIKA PRAWO BUDOWLANE 2020 - UCZMY SIĘ WSPÓLNIE<br /> <br /> Jedynie 10 zł + VAT plus koszt dostawy<br /> <br /> Zamów  już dziś  biuro@oritb-pzitb.pl<br /> <br /> Adres siedziby<br /> ul. Nowolipie 9/11<br /> 00-...
czwartek 03.09.2020 10:29
czytaj więcej
NEWS
BIEŻĄCA LEGISLACJA
Obecnie w legislacji znajdują się 5 projektów ustaw, które będą zmieniać w najbliższym czasie ustawę prawo budowlane, trzy z nich mają w planach wejść we wrześniu oraz 4 projekty Rozporządzeń <br /> <br /> <br /> Śledźcie Nas na bieżąco...
czwartek 13.08.2020 17:16
czytaj więcej
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry